Legal Department

Юридичний відділ було створено у 2002 році, є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» який безпосередньо підпорядкований ректору університету.

Юридичний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади України, Статутом університету, наказами й розпорядженнями ректора.

Функції  відділу:

 • організація та забезпечення правильного виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подача керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності університету;
 • відділ координує роботу і бере безпосередню участь у підготовці наказів та інших актів університету, що регулюють відносини структурних підрозділів;
 • відділ здійснює перевірку відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору університету, та візує їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими підрозділами;
 • разом з іншими структурними підрозділами відділ складає висновки за проектами наказів та іншими актами, готує і вносить у встановленому порядку пропозиції про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів університету, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам господарювання або видані з порушенням вимог законодавства;
 • здійснює контроль за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів, доповідає ректору університету для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • відділ бере участь у підготовці, укладенні господарських договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами та організаціями, дає правову оцінку їх проектам;
 • організовує претензійну і веде позовну роботу; представляє у встановленому законодавством порядку інтереси університету в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені університету чи університетом у зв'язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
 • аналізує наслідки розгляду претензій, позовів і судових справ, практику укладання та виконання договорів (контрактів); вносить керівнику університету пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення господарської діяльності;
 • розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються відповідними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності університету та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
 • сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу; бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосуються їх повноважень;
 • разом з відповідними підрозділами університету бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни; надає правову допомогу працівникам університету, які потребують соціального захисту;
 • забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного, іншого законодавства, що зачіпають права й законні інтереси працівників, вносить пропозиції ректору університету про поновлення порушених прав; у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягненні до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності дає висновок з пропозиціями щодо усунення порушень;
 • збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданнями прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих  органів;
 • організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників університету, інформує про законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування; дає консультації з правових питань.

Співробітники юридичного відділу:

Начальник юридичного відділу - Тимчак В.В.

Заступник начальника юридичного - відділу Волошин Р.Ю.

провідний юрисконсульт - Антонік С.М.

провідний юрисконсульт - Алексович Ю.Р.

провідний юрисконсульт - Країло М.В.

юрисконсульт Шершун - М.В.

Завідувач сектору претензійно-позовної роботи - Комовці М.М.

спеціаліст І категорії - Шоля П.І.

Завідувач сектору договірної роботи - Комар А.Б.

спеціаліст І категорії - Буглина В.Ю.

провідний спеціаліст з питань нарахування орендної плати - Удич А.О.

Відповідальний за інформацію: Тимчак Василь Васильович
Дата оновлення інформації: 11.09.2018