Науково-дослідна частина

Науково-дослідна частина університету – це структурне об'єднання загальноуніверситетських науково-дослідних підрозділів: науково-дослідних інститутів, проблемних та галузевих науково-дослідних лабораторій, конструкторських, технологічних бюро, кафедральних наукових колективів, відділів і груп управління, яке діє на підставі Статуту університету з метою виконання тематичного плану НДР університету на належному науковому і науково-технічному рівні відповідно до чинного законодавства України, стандартів та інших нормативно-технічних документів, а також підготовки фахівців вищої кваліфікації.

Основними завданнями НДЧ у галузі наукової, науково-технічної діяльності є:
 • Розвиток фундаментальних досліджень у галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук з метою їх подальшого використання для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, суспільного розвитку та розбудові економіки країни.
 • Виконання прикладних досліджень і розробок з метою ефективного використання і розвитку наукового потенціалу, залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань галузі.
 • Дослідження і розробка теоретичних та методологічних основ формування розвитку вищої освіти, підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання, збереження і зміцнення визначального характеру науки в розвитку суспільства, культури, економіки.
 • Підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл.
 • Здійснення заходів щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, залучення їх до наукових шкіл.
 • Забезпечення підготовки в Університеті кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу.
 • Ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу вищої школи для вирішення пріоритетних завдань оновлення виробництва та проведення соціально-економічних перетворень.
 • Розвиток нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань, створення високих технологій і розширення використання наукових розробок у промисловості.
 • Розвиток інноваційної діяльності для створення науково-технічної продукції та конкурентоспроможних зразків нової техніки і матеріалів, орієнтованих на ринок високих технологій.
 • Сприяння захисту інтелектуальної власності та авторських прав дослідників як основи зміцнення і розвитку науки, виходу на світовий ринок високотехнологічної продукції.
 • Модернізація та оновлення експериментально-виробничої бази університету та ефективне її використання.
 • Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу інтернет.
 • Проведення кон'юнктурних досліджень ринку наукових послуг, патентно-ліцензійної роботи, здійснення маркетингового, інформаційного забезпечення та трансферу науково-технічної продукції відповідно до міжнародних стандартів.
 • Розроблення та наповнення змісту стандартів вищої освіти з урахуванням досягнень світової науки і техніки.

Положення про науково-дослідну частину ДВНЗ "УжНУ".

 

 

Відповідальний за інформацію: Фречка Наталія Іванівна
Дата оновлення: 31.08.2018