Відділ аспірантури та докторантури

Основною формою підготовки фахівців вищої кваліфікації є аспірантура та докторантура. Відділ аспірантури та докторантури – структурний підрозділ  Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет». В своїй роботі керується Положенням про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 року № 309 та Постановою «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261.

Профіль підготовки аспірантів відповідає пріоритетним напрямам наукової діяльності університету та фактично охоплює всі напрями, за якими в університеті здійснюється підготовка фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. При розробці планів підготовки науково-педагогічних кадрів враховуються потреби кафедр в докторах та кандидатах наук з урахуванням перспективного розвитку спеціальностей та наявного складу кафедр.

Прийом до аспірантури університету здійснюється у відповідності до показників Державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб університету та інших вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України, а також на комерційній основі – на умовах контрактів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами

Відкрито аспірантуру в університеті в 1953 році. На сьогодні підготовка аспірантів здійснюється з 18 спеціальностей:

з/п

Шифр та назва галузі

Код та найменування спеціальності

Напрям

1.

01 Освіта

   

011 Освітні, педагогічні науки

Загальна педагогіка та історія педагогіки

2.

03 Гуманітарні науки

032 Історія та археологія

Історія України

Всесвітня історія

035 Філологія

Українська література

Порівняльне літературознавство

Українська мова

Російська мова

Слов’янські мови

Прикладна лінгвістика

Теорія та практика перекладу

3.

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка та управління національним господарством

Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Розвиток продуктивних сил; регіональна економіка

Гроші, фінанси і кредит

Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

052 Політологія

Політичні інститути та процеси

 054 Соціологія

Соціальні структури та соціальні відносини 

4.

08 Право

081 Право

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Конституційне право; муніципальне право Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

5.

09 Біологія

091 Біологія

Ботаніка

Мікробіологія

Зоологія

Генетика

6.

10 Природничі науки

102 Хімія

Неорганічна хімія

Аналітична хімія

Органічна хімія

104 Фізика та астрономія

Теоретична фізика

Фізична електроніка

Оптика, лазерна фізика

Фізика твердого тіла

Фізика напівпровідників і діелектриків

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій

 

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Фізична електроніка

Оптика, лазерна фізика

Фізика твердого тіла

Фізика напівпровідників і діелектриків

Фізика ядра, елементарних частинок і високих енергій 

7.

11 Математика та

статистика

111 Математика

Диференціальні рівняння

Алгебра та теорія чисел

Теорія ймовірностей і математична статистика

113 Прикладна математика

Теоретичні основи інформатики та кібернетики

Математичне моделювання та обчислювальні методи

8.

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки

Інформаційні технології

9.

22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

Стоматологія

222 Медицина

Акушерство та гінекологія

Внутрішні хвороби

Хірургія

Нейрохірургія

Онкологія

Педіатрія

Нервові хвороби

Травматологія та ортопедія

Загальна практика - сімейна медицина Соціальна медицина

Нормальна фізіологія

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фізична реабілітація

10

29 Міжнародні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини Тимчасове Положення про аспірантуру і докторантуру ДВНЗ "УжНУ"

 

Відповідальний за інформацію: Кайла Маріанна Іванівна
Дата оновлення інформації: 07.08.2019