Вчена рада

Вчена рада Ужгородського національного університету є колегіальним органом, що створюється для розгляду найважливіших питань діяльності університету.

Вчену раду університету очолює її голова – ректор. До складу Вченої ради університету входять за посадами: ректор, проректори, декани факультетів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, директор коледжу, керівники навчально-наукових інститутів, голова первинної профспілкової організації викладачів і співробітників університету; голова первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів університету, голова студентської ради університету. До складу Вченої ради університету входять також виборні представники, які представляють науково-педагогічних і наукових працівників, інших працівників, що працюють в університеті на постійній основі, та виборні представники з числа студентів (курсантів), аспірантів та докторантів.

Персональний склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора на строк до п’яти років.

У межах своєї компетенції Вчена рада ДВНЗ «УжНУ»:
 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
 • організовує розробку Стратегії розвитку університету на середньо- або довгострокову перспективу та пропонує пріоритетні і перспективні напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності університету для включення у Стратегію;
 • розглядає, попередньо схвалює і подає на затвердження Конференції трудового колективу університету проект Стратегії розвитку університету на середньо- або довгострокову перспективу, а також – здійснює моніторинг реалізації Стратегії;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування – Конференції трудового колективу Університету − проект Статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • за погодженням з первинною профспілковою організацією викладачів і співробітників університету затверджує положення про організаційний комітет і виборчу комісію з  проведення виборів ректора;
 • затверджує персональний склад наглядової ради університету;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади директора коледжу, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • за поданням ректора погоджує призначення на посади проректорів, директорів навчально-наукових інститутів (у разі їх створення);
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання ректора університету з підстав, передбачених Законами України, Статутом університету, контрактом, яке розглядається Конференцією трудового колективу університету;
 • ухвалює рішення про рекомендацію до друку підручників, посібників, збірників наукових праць, монографій та інших видань;
 • заслуховує звіти деканів факультетів, керівників інших структурних підрозділів;
 • ухвалює рішення про відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій;
 • ухвалює рішення про присвоєння на підставі відповідних положень почесних звань «Почесний доктор Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», «Заслужений професор Ужгородського національного університету» та інших почесних звань університету;
 • ухвалює рішення про подання наукових робіт, підручників, монографій на здобуття Державних і міжнародних премій;
 • ухвалює рішення про рекомендацію кандидатур працівників університету для присвоєння почесних звань і нагород;
 • ухвалює рішення про рекомендацію або підтримку кандидатур на обрання членами-кореспондентами, академіками Національної Академії Наук України, галузевих, відомчих та зарубіжних Академій;
 • ухвалює рішення про затвердження символіки університету;
 • ухвалює рішення про затвердження положення про коледж, а також змін та доповнень  до нього;
 • розглядає інші питання діяльності університету відповідно до Статуту.

Порядок денний засідань Вченої ради формується ректоратом з урахуванням пропозицій інститутів, факультетів, а також за пропозиціями членів Вченої ради. Засідання Вченої ради університету проводяться щомісяця в залі засідань Вченої ради.

Рішення Вченої ради вводяться в дію наказами ректора університету.

Вчений секретар: к.т.н., доц. Мельник Олена Олексіївна
Дата оновлення: 18.06.2018