Редакційно-видавничий відділ є структурним підрозділом інформаційно-видавничого центру Ужгородського національного університету. У своїй діяльності відділ керується Законами України «Про видавничу справу», «Про вищу освіту», «Про інформацію», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про засади державної мовної політики», «Про обов’язковий примірник документів», відповідними нормативними актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Книжкової палати України, Статутом ДВНЗ «УжНУ», Правилами внутрішнього розпорядку ДВНЗ «УжНУ», рішеннями Вченої ради університету, наказами ректора університету, розпорядженнями проректора з наукової роботи, Положенням про редакційно-видавничий відділ.

Основне завдання відділу – здійснення повного комплексу редакційно-видавничої підготовки до друку (додрукарський супровід) відповідно до рішень Вченої ради та Редакційно-видавничої ради університету наукових, навчальних, навчально-методичних та довідкових видань, а саме: літературне редагування текстів, коректорська вичитка рукописів, перевірка фактичних даних, уніфікація термінології, оформлення бібліографічних списків літератури відповідно до чинного Державного стандарту України, технічне редагування, правка та верстка текстів, розроблення дизайну обкладинок для наукових та навчальних видань, виготовлення оригінал-макетів; консультативна допомога редколегіям періодичних наукових видань університету.

У редакційно-видавничому відділі здійснюється щоквартальна звітність і листування з Книжковою палатою України та Державним комітетом телебачення і радіомовлення України щодо видавничої діяльності Ужгородського національного університету; надання Міжнародного стандарного номера ISBN виданням, які були рекомендовані до друку Редакційно-видавничою радою та Вченою радою університету. Щорічно формується План видання наукової, навчально-методичної літератури, що подається на затвердження Редакційно-видавничої ради УжНУ.

Редакційно-видавничий відділ працює у тісному зв’язку з Редакційно-видавничою радою, безпосередньо реалізуючи прийняті нею рішення. До них, зокрема, належать: контроль за відповідним науковим і навчально-методичним рівнем університетських видань, підготовка до розгляду і рекомендації до друку (або відхилення) матеріалів, які надійшли від авторів; підготовка щорічних університетських конкурсів на кращий підручник або навчальний посібник (у листопаді) та на кращу монографію (у червні).

У відділі працюють:  начальник відділу, провідні спеціалісти та оператор копіювальних і розмножувальних машин.

 

 

Відповідальний за інформацію: Бродич Андріана Іванівна
Дата оновлення: 26.06.2018 р.