Branch of "UzhNU" in Lviv


Територіально відокремлений структурний підрозділ "Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів" створено за наказом ректора ДВНЗ «УжНУ» №431/01-17 від 23 березня 2017 року на виконання рішення Вченої ради ДВНЗ «УжНУ» від 23 березня 2017 року (протокол № 4).

Головною метою діяльності Філії є підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств Західного регіону і сусідніх адміністративно-територіальних одиниць України та інших держав, здійснення функцій регіонального центру безперервної гуманітарної та технічної освіти.

Відповідно до головної мети діяльності основними завданнями Філії є:

- створення комплексної системи управління якістю підготовки фахівців відповідно до регіональних кадрових потреб;

- формування контингенту студентів в межах ліцензійного обсягу;

- кадрове та навчально-методичне, матеріально-технічне та господарське забезпечення високоефективної освітньої діяльності (навчальної, виховної, наукової, культурно-просвітницької, методичної, освітньо-координаційної тощо) на підставі отриманої ліцензії в установленому законодавством порядку;

- забезпечення необхідних умов для фундаментальної, фахової, економічної, мовної, комп’ютерної, соціально-суспільної підготовки та фізичного виховання студентів; формування світогляду молоді, оволодіння студентами системою знань про людину, природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості, виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування у молоді громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави та людства;  дотримання високих етичних норм, створення атмосфери доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу.

- створення і розвиток навчально-науково-виробничих баз фахової підготовки студентів, систем до вступної підготовки, профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників;

- проведення атестації, спеціалізації, перепідготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, розвиток нових форм організації навчально-виховного процесу, використання нових інформаційних технологій;

- організація та проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків науки, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів (докторів філософії) та докторів педагогічних наук).

Філія здійснює свою діяльність на орендованих ДВНЗ «УжНУ» площах, згідно укладених договорів оренди.

Робота Філії зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ДВНЗ «УжНУ» у світовому освітньому та науковому співтоваристві, тісну співпрацю з провідними університетами світу.

У своїй діяльності Філія керується стратегічними завданнями розбудови вітчизняної системи вищої освіти, зокрема: розробка нових моделей вищої освіти; перехід до гнучкої, динамічної ступеневої системи підготовки спеціалістів; досягнення якісно нового рівня професійної підготовки фахівців з вищою освітою; удосконалення підготовки молодого покоління  до активного   життя   та  професійної  діяльності.