Відділ моніторингу якості освіти, методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу

Відділ є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, що створений з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки спеціалістів шляхом розробки відповідних технологій та здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень студентів, вивчення потреб суспільства в освітніх послугах, змін попиту на окремі напрями підготовки й спеціальності, а також інших заходів, розроблених у відповідності до концепції розвитку Ужгородського національного університету.

Основні функції та завдання відділу

 • Забезпечення реалізації державної політики з питань моніторингу якості освіти.
 • Науково-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань студентів університету.
 • Контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань студентів університету.
 • Розробка спільно з факультетами єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти в університеті.
 • Створення інформаційного банку даних моніторингу якості знань студентів та рівня науково-педагогічної роботи викладачів університету.
 • Вивчення та узагальнення стану проведення моніторингу якості знань студентів на факультетах університету, відповідності якості знань студентів освітнім програмам згідно з стандартами вищої освіти.
 • Розроблення проектів нормативних документів університету та методичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організації освітнього процесу, систематичний моніторинг положень університету з метою внесення до них необхідних змін.
 • Надання консультативної та методичної допомоги структурним підрозділам університету з питань діагностики, оцінки та моніторингу якості знань студентів.
 • Планування, організація й контроль роботи з підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників університету.
 • Підготовка та укладання угод між університетом і підприємствами, організаціями, установами щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу та проходження практики студентів.
 • Формування бібліотеки освітніх програм підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавр, магістр за ліцензованими та акредитованими спеціальностями, напрямами підготовки.
 • Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду щодо удосконалення навчально-методичної роботи.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 14.09.2018