Відділ планування, організації та контролю освітнього процесу

Відділ планування, організації та контролю освітнього процесу є структурним підрозділом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у складі навчальної частини, який здійснює функції з планування, організації, управління та контролю освітнього процесу відповідно до затверджених освітніх програм, навчальних планів напрямів підготовки (спеціальностей) та інших навчально-методичних матеріалів.

Основні функції та завдання відділу

 • Підготовка проектів нормативних документів з питань планування й організації освітнього процесу.
 • Обґрунтування і внесення пропозицій з питань затвердження педагогічного навантаження та штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр.
 • Підготовка вихідних даних для розрахунків штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр.
 • Контроль за розподілом та виконанням навчальної роботи кафедр та педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників.
 • Складання графіків навчального процесу та контроль за їх виконанням.
 • Внесення пропозицій щодо раціонального використання аудиторного фонду, диспетчеризація навчальних занять в університеті.
 • Контроль за дотримання кафедрами ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
 • Керівництво організацією всіх видів практик студентів Сприяння кафедрам і деканатам у забезпеченні студентів базами практики та укладанні відповідних договорів.
 • Систематичний контроль за ходом освітнього процесу та оперативне інформування про виявлені порушення. Перевірка проведення занять, заліків та екзаменів.
 • Проведення перевірок навчальної роботи кафедр, здійснення постійного контролю за виконанням навчальних планів та робочих навчальних програм
 • Впровадження в навчальних підрозділах університету уніфікованих форм документів з підготовки здобувачів вищої освіти.
 • Вивчення й аналіз нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу.

Відповідальний за інформацію: Анатолій Штимак
Дата оновлення сторінки: 14.09.2018