Відділ методично-організаційної роботи та контролю

Відділ методично-організаційної роботи та контролю є самостійним структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», який підпорядковується безпосередньо ректору університету.

Відділ методично-організаційної роботи та контролю встановлює в університеті єдиний порядок документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах університету, забезпечує збереження документаційного фонду та користування ним.

У своїй діяльності відділ співпрацює з ректоратом, навчально-науковими інститутами, факультетами, центрами, відділами та іншими структурними підрозділами Університету.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та Положенням про відділ методично-організаційної роботи та контролю.

 Основні завдання відділу: 

 • Підвищення оперативного зв’язку між підрозділами університету, удосконалення форм і методів роботи з документами відповідно до вимог Єдиної державної системи діловодства.
 • Контроль за виконанням прийнятих ректоратом рішень та планів роботи університету, а також наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України.
 • Збір та узагальнення відомостей про результати організаційно-управлінської діяльності структурних підрозділів Університету.
 • Надання організаційно-методичної допомоги структурним підрозділам.
 • Координація роботи структурних підрозділів Університету у сфері планування та здійснення контролю за станом виконавської дисципліни.
 • Розробляє інструкції з діловодства, зведену номенклатуру справ університету, своєчасно затверджує та доводить до структурних підрозділів;
 • Сприяння ректорові та проректорам у здійсненні їх повноважень.

 До обов’язків відділу входить: 

 • Організація підготовки засідань ректорату.
 • Забезпечення з використанням сучасних інформаційних технологій своєчасного та повного ознайомлення безпосередніх виконавців із запланованими заходами, прийнятими ректоратом.
 • Надання структурним підрозділам методичних консультацій.
 • Проведення семінарів для структурних підрозділів університету щодо зберігання та оформлення документів.
 • Контроль за станом виконавської дисципліни в структурних підрозділах університету та інформування про це ректора.

 Відповідно до покладених завдань і обов’язків відділ має право: 

 • Перевіряти дотримання структурними підрозділами виконавської дисципліни.
 • Вимагати від структурних підрозділів інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань.
 • Залучати при опрацюванні окремих питань працівників інших структурних підрозділів (за погодженням з їх керівниками).
 • Вимагати від керівників структурних підрозділів усунення виявлених під час перевірки недоліків.
 • Одержувати для ознайомлення, використання у роботі законодавчі та інші нормативні документи, що надходять до університету.
 • Вносити на розгляд керівництва університету пропозиції щодо вдосконалення організаційно-управлінської діяльності університету та його структурних підрозділів.

Положення про відділ методично-організаційної роботи та контролю ДВНЗ "УжНУ".

Відповідальний за інформацію: Юрченко Тетяна Василівна
Дата оновлення: 15.06.2018