К 61.051.02 (Економічний факультет)

Спеціалізована вчена рада К 61.051.02 діє в університеті з 7 жовтня 2016 року (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 №1222). Має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

Строк повноважень ради – три роки.

 Голова ради:
 

Пітюлич Михайло Михайлович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05.

 Заступник голови:
 

Готра Вікторія Вікторівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03.

 Вчений секретар:
 

Бондаренко Вікторія Михайлівна, к.е.н., старший науковий співробітник, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05.

 Члени ради:
 1. Алєксєєв Ігор Валентинович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національницй університет «Львівська політехніка», спеціальність 08.00.03;

 2. Варцаба Віра Іванівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;

 3. Газуда Леся Михайлівна, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 4. Газуда Михайло Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;

 5. Герзанич Віталій Михайлович, к.е.н., доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 6. Лендєл Михайло Андрійович, д.е.н., професор, професор кафедри, Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.05;

 7. Матвіїшин Євген Григорович, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, спеціальність 08.00.03;

 8. Мікловда Василь Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 9. Нечитайло Уляна Павлівна, к.е.н., науковий співробітник, Закарпатський регіональний центр соціально-економічних та гуманітарних досліджень НАН України, спеціальність 08.00.05;

 10. Папп Василь Васильович, д.е.н., професор, професор кафедри, Мукачівський державний університет, спеціальність 08.00.05;

 11. Сержанов Віталій Вікторович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03;

 12. Химинець Володимир Васильович, д.е.н., доцент, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;

 13. Чубарь Оксана Геннадіївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.05;

 14. Штулер Ірина Юріївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03;

 15. Ярема Василь Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 08.00.03. 

Паспорти спеціальностей, за якими спеціалізована вчена рада має право приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:
 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

 I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує функціонування державних систем та механізмів управління економікою на галузевому, міжгалузевому та регіональному рівнях, методи і економічні важелі регулювання економічних процесів та їх ефективність; ефективність функціонування національного господарства; економічну політику держави, шляхи та засоби її реалізації; форми, методи та важелі державного регулювання національної економіки.

 II. Напрями досліджень:
 1. Структура національної економіки, структурна політика та механізм її реалізації.
 2. Моделі державного регулювання національною економікою.
 3. Теорія та практика прогнозування та макроекономічне планування в системі державного управління національною економікою, окремих сфер і галузей.
 4. Регулятори і важелі антикризової політики держави.
 5. Особливості регулювання в державному секторі економіки.
 6. Організаційні форми, структура та завдання органів державного управління економікою.
 7. Економічна безпека національної економіки.
 8. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм її реалізації.
 9. Інноваційний розвиток, державна інноваційна політика, науково-технічна політика та механізм її реалізації.
 10. Стратегія економічного розвитку (стратегія макроекономічного розвитку, стратегічне планування розвитку окремих макроекономічних процесів: науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації тощо).
 11. Державне прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки.
 12. Державні програми соціально-економічного розвитку та державні цільові програми.
 13. Державне регулювання інституціональних змін в національній економіці, роздержавлення власності та приватизація, управління державними корпоративними правами.
 14. Прогнозування та державне регулювання окремих макроекономічних процесів (виробництво, доходи, споживання інвестиції, інфляція, валютний курс тощо).
 15. Прогнозування та державне регулювання довгострокового економічного розвитку.
 16. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.
 17. Антимонопольна (конкурентна) політика та механізм її реалізації.
 III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • економічні науки.

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

 I. Формула спеціальності:

Наукова спеціальність, яка досліджує теоретичні та прикладні проблеми територіальної організації продуктивних сил, удосконалення соціально-економічних відносин у державі, її регіонах і населених пунктах, формування та використання конкурентних переваг держави й регіонів та організаційно-економічні механізми регулювання розвитку країни та її території.

 II. Напрями досліджень:
 1. Фундаментальні теоретичні та науково-практичні проблеми соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів.
 2. Наукові основи економічного районування та адміністративно-територіального устрою.
 3. Спеціалізація і комплексний розвиток регіонів, регулювання регіональних міжгалузевих зв'язків, формування кластерних, мережених та інших новітніх територіально-виробничих форм оптимізації господарства.
 4. Міжрегіональне, транскордонне та регіональне співробітництво, інтегральні зв'язки та їх регіональний вимір.
 5. Моніторинг і стимулювання соціально-економічного розвитку держави та регіонів і просторової асиметрії розміщення продуктивних сил.
 6. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання соціально-економічної диференціації регіонів і депресивності просторового розвитку.
 7. Соціально-економічні проблеми урбанізації, регулювання розвитку великих, середніх і малих міст, міських агломерацій і міської місцевості з урахуванням стратегії розвитку держави.
 8. Методологічні проблеми управління економічним розвитком регіонів і принципи, форми та заходи регіональної політики.
 9. Інвестиційно-інноваційні процеси в регіонах, інфраструктурне забезпечення їх комплексного розвитку на державному та регіональному рівнях.
 10. Регіональний менеджмент, організаційно-економічні механізми регулювання управлінської діяльності.
 11. Теоретичні та прикладні проблеми підвищення конкурентоспроможності держави та регіонів і шляхи їх вирішення.
 12. Територіальна структура та територіальна організація господарства України, напрями її удосконалення з урахуванням впливу новітніх регіональних і глобальних чинників.
 ІІI. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • економічні науки.
 

Відповідальний за інформацію: Пітюлич Михайло Михайлович
Дата оновлення: 12.12.2016