К 61.051.03 (Хімічний факультет)

Спеціалізована вчена рада К 61.051.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України відкрита постановою президії ВАК України за № 1-07/5 від 11 травня 2006 року терміном на три роки з правом захисту дисертацій з таких спеціальностей:

 • 02.00.01 – неорганічна хімія; 02.00.02 – аналітична хімія.

Наказом ВАК України від 29 квітня 2009 року № 230 спеціалізованій вченій раді продовжено термін повноважень на період з 26 травня 2009 року до 26 травня 2012 року і право проводити захист дисертацій за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія.

Наказом МОНмолодьспорту України від 25 січня 2013 року № 54 спеціалізованій вченій раді продовжено термін повноважень на два роки (з 25 січня 2013 року до 25 січня 2015 року) і надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія.

Наказом МОН України № 261 та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 26 лютого 2015 року спеціалізованій вченій раді продовжено термін повноважень на два роки (з 26 лютого 2015 року до 26 лютого 2017 року) і надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія.

Наказом МОН України від 10 травня 2017 року № 693 та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 27 квітня 2017 року спеціалізованій вченій раді продовжено термін повноважень на два з половиною роки (з 10 травня 2017 року до 31 грудня 2019 року) і надано право проводити захист дисертацій за спеціальностями 02.00.01 – неорганічна хімія та 02.00.02 – аналітична хімія.

За період функціонування ради захищено аспірантами та здобувачами Ужгородського національного університету, інших навчальних та наукових закладів України (Дніпропетровський національний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровський національний університет імені Олесая Гончара, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет «Львівська політехніка», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського НАН України) 37 кандидатських дисертацій із вказаних спеціальностей.

На хімічному факультеті ДВНЗ «Ужгородський національний університет» сформовано відомі в Україні та за її межами наукові школи, в яких активно і плідно працюють 10 докторів і 41 кандидатів хімічних наук, серед яких із вказаних спеціальностей лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки професор Переш Є.Ю., Заслужений діяч науки і техніки України професор Барчій І.Є., Заслужені винахідники України професори Базель Я.Р., Балог Й.С., професори Кепич (Поторій) М.В., Чундак С.Ю., Сухарєв С.М. Під їх керівництвом проводяться дослідження по створенню наукових основ синтезу та одержання монокристалів нових функціональних матеріалів для різних потреб електронної техніки на базі складних халькогенідних та галогенідних неорганічних сполук та по використанню асоціатів неорганічних і органічних сполук з основними барвниками як ефективних аналітичних форм для спектрофотометрії та йонометрії, створенню оптичних та спектрохімічних сенсорів. Наукові дослідження зазначеного кола проблем мають важливе значення для неорганічного матеріалознавства та прикладної аналітичної хімії. За останні 5 років вченими факультету опубліковано 112 статей у наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science, Scopus, понад 300 наукових статей у фахових виданнях ВАК, одержано 76 патентів України на винаходи та корисні моделі. У 2016 р. хімічний факультет у 2016 р. успішно пройшов ліцензування на освітню діяльність у сфері вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 102 Хімія.

До складу спеціалізованої вченої ради введено 15 провідних науково-педагогічних фахівців, у тому числі і запрошених з інших установ. Станом на 2017 рік склад ради є наступний:

Голова ради:

Барчій Ігор Євгенович, д.х.н., професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія;

Заступник голови ради:

Базель Ярослав Рудольфович, д.х.н., професор, професор кафедри аналітичної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.02 – аналітична хімія;

Вчений секретар:

Стерчо Іванна Петрівна, к.х.н., доцент, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01 – неорганічна хімія;

Члени ради:
 1. Балог Йосип Степанович, д.х.н., професор, професор кафедри аналітичної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.02;
 2. Блажеєвський Микола Євстахійович, д.х.н., професор, професор кафедри фізичної та колоїдної хімії, Національний фармацевтичний університет, спеціальність 02.00.02;
 3. Воронич Ольга Гаврилівна, к.х.н., доцент доцент кафедри налітичної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.02;
 4. Головей Вадим Михайлович, к.х.н., старший науковий співробітник, Інститут електронної фізики НАН України, спеціальність 02.00.01;
 5. Кормош Жолт Олександрович, к.х.н., професор, завідувач кафедри аналітичної хімії та екотехнологій, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 02.00.02.
 6. Кохан Олександр Павлович, к.х.н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01;
 7. Котур Богдан Ярославович, д.х.н., професор, професор кафедри неорганічної хімії, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.01;
 8. Поторій Марія Василівна, д.х.н., професор, професор кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01;
 9. Сабов Мар’ян Юрійович, к.х.н., доцент, доцент кафедри неорганічної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01;
 10. Студеняк Ярослав Іванович, кандидат хімічних наук, доцент, завідувач кафедри аналітичної хімії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.02;
 11. Сухарев Сергій Миколайович, д.х.н., доцент, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.02;
 12. Чундак Степан Юрійович, д.х.н., професор, завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 02.00.01.

Паспорт спеціальності

02.00.01 - неорганічна хімія

Група спеціальностей - 02 - хімічні науки

I. Формула спеціальності:

Неорганічна хімія - галузь науки про хімічні елементи, їх прості таскладні сполуки (крім органічних), а також закономірності перетворення цих речовин.

II. Основні напрямки досліджень:

Наукові основи синтезу неорганічних сполук, включаючи координаційні. Синтез у розчинах, розплавах, твердофазний високотемпературний.

Будова  та  властивості  неорганічних  сполук.  Дослідження природи хімічного зв'язку у  простих  і  координаційних  сполуках, включаючи кластерні, взаємозв'язків склад-структура.

Закономірності термодинаміки, кінетики та механізмів неорганічних реакцій. Рівноваги у розчинах і розплавах.

Розробка  наукових  основ  хімічних  процесів  одержання неорганічних сполук з комплексом різнофункціональних властивостей: оптичних матеріалів,  кераміки,  матеріалів  для  хімічних  джерел струму, електролітів, люмінофорів, біологічно активних тощо.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • хімічні науки.

 

Паспорт спеціальності

02.00.02 - аналітична хімія

Група спеціальностей - 02 - хімічні науки

I. Формула спеціальності:

Аналітична хімія - наука про принципи, методи та засоби визначення елементного, фазового, ізотопного, молекулярного та структурно-групового хімічного складу речовин.

II. Основні напрямки досліджень:

1. Загальні питання аналітичної хімії:

 • аналітична хімія елементів і сполук;
 • пробопідготовка;
 • наукові  принципи  створення  нових   аналітичних   систем, зокрема сенсорів;
 • спеціальні   види   аналізу    (локальний,    дистанційний, неруйнівний, безперервний у потоці, багатокомпонентний тощо).

2. Методи аналітичної хімії:

 • теоретичні основи методів хімічного аналізу;
 • розроблення нових і удосконалення наявних методик аналізу;
 • методи маскування, розділення і концентрування.

3. Об'єкти аналізу і аналітичний контроль виробництва:

 • аналіз металів і сплавів, неорганічних матеріалів, речовин високої чистоти, органічних речовин, гірських порід та мінеральної сировини, об'єктів природного середовища,  біологічних об'єктів, лікарських препаратів, харчових продуктів тощо.
III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
 • хімічні науки.

Відповідальний за інформацію: Барчій І.Є.
Дата оновлення: 18.05.2017