К 61.051.09 (Медичний факультет та медичний факультет №2)

Спеціалізована вчена К 61.051.09 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальностями 14.01.15 «Нервові хвороби» та 14.02.03  «Соціальна медицина»   в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України відкрита згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017  року №1714 строком на три роки.

Згідно додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України № 1714 від 28.12.2017  року, затверджено склад спеціалізованої вченої ради К 61.051.09 в ДВНЗ «Ужгородський національний університет»:

Голова ради:

1.Орос Михайло Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.15.

Заступник голови:

2.Слабкий Геннадій Олексійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03.

Вчений секретар:

3.Качала Лариса Олександрівна, к.мед.н., доцент, доцент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03

Члени ради:

4.Булеца Богдан Антонович, д.мед.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.15;

5.Гриб Вікторія Анатоліївна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.01.15;

6.Децик Орина Зенонівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

7.Любінець Олег Володимирович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.02.03;

8.Миронюк Іван Святославович, д.мед.н., доцент, декан, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03;

9.Негрич Тетяна Іванівна д.мед.н., професор, в.о. проректора, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, спеціальність 14.01.15;

10.Погоріляк Рената Юріївна, к.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03.

11.Пулик Олександр Романович, д.мед.н., доцент, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.15;

12.Рогач Іван Михайлович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03;

13.Смоланка Андрій Володимирович, к.мед.н., асистент кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.15;

14.Смоланка Володимир Іванович, д.мед.н., професор, ректор, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.01.15;

15.Фера Олександр Васильович, д.мед.н., професор, в.о. завідувача кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 14.02.03.

Паспорт спеціальності 14.01.15 «Нервові хвороби»

(ЗАТВЕРДЖЕНО  Постановою президії ВАК України 14.11.2001  N 18-09/9)

І. Формула спеціальності:

Галузь медичної   науки,   яка    займається    діагностикою, лікуванням, профілактикою    захворювань     нервової     системи (центральної: головного  та  спинного   мозку,   периферичної   та вегетативної нервової      системи).     Удосконалення     методів розпізнавання причин і механізмів розвитку  захворювань,  ранньої діагностики, лікування  та  профілактики  хвороб  нервової системи сприятиме збереженню   здоров'я   людей,    скороченню    термінів тимчасової непрацездатності, зменшенню інвалідності, смертності та відновленню працездатності.

II. Напрямки досліджень:

2.1. Дослідження   епідеміології,   етіології,    патогенезу, клініки найпоширеніших      захворювань нервової     системи: цереброваскулярних, травматичних,     інфекційних,      токсичних, геридітарних (спадкових),     зумовлених     патологією    хребта, соматичними захворюваннями,  пов'язаних із віковими змінами в осіб похилого віку або дітей та інші.

2.2. Розроблення   та   вдосконалення   методів   діагностики захворювань нервової системи.

2.3. Експериментальне   та   клінічне   розроблення   методів лікування, реабілітації хворих з нервовими хворобами, впровадження цих методів у клінічну практику.

2.4. Розроблення  методів  диспансеризації  та   профілактики нервових захворювань.

2.5. Розроблення   системи   організаційних  засобів  надання неврологічної допомоги хворим.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

Паспорт спеціальності 14.02.03  «Соціальна медицина»

(ЗАТВЕРДЖЕНО  Постановою президії ВАК України 09.04.2003  N 18-09/4)

І. Формула спеціальності:

Соціальна медицина  -  це  наука,  яка  вивчає  стан здоров'я населення та  чинники,  що  його формують,  а  також  обґрунтовує медико-соціальні  заходи  держави,  суспільства та системи охорони здоров'я у напрямку збереження,  зміцнення і відновлення здоров'я.

Об'єктами досліджень наукової спеціальності є: рівень та структура захворюваності,  демографічних показників, інвалідності, фізичного розвитку  різних контингентів та населення країни в цілому залежно від соціальних, економічних, біологічних, психологічних, медичних, клімато-географічних,  суспільно-політичних,  екологічних та інших чинників у системно-історичному аспекті;  нормативно-правова база, організаційні  форми,  методи,  принципи,  види  надання  медичної допомоги різним категоріям та групам населення,  її рівень, якість та  ефективність;   стандарти   якості   медичної   допомоги,   її гарантований   державою  рівень,  фінансово-економічна  діяльність органів,  закладів та  установ охорони  здоров'я;  міжнародний  і вітчизняний  досвід діяльності системи охорони здоров'я та надання медичної допомога.

Специфічними методами    досліджень    соціальної    медицини виступають:      соціально-гігієнічний,       медико-статистичний, експериментальний,  економічний,  історичний, медико-географічний, соціологічний,  соціально-психологічний,   прогнозування,   методи системного  підходу  та  системного  аналізу,  експертних  оцінок, моделювання.

Науково-практичними результатами    досліджень     соціальної медицини  є  обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку системи охорони  здоров'я   та   її   підсистем,   шляхів   та   напрямків медико-соціальної      профілактики     захворювань,     первинної медико-санітарної допомоги, підвищення  ефективності  та   якості медичної допомоги.

ІІ. Напрямки досліджень:

    2.1. Вивчення  закономірностей  формування   стану   здоров'я населення   з   метою   виявлення провідних  чинників  ризику  та обґрунтування  медико-соціальних  заходів  щодо  попередження   їх несприятливого впливу.

    2.2. Наукове  обґрунтування  та  розроблення окремих аспектів концепції,  програми  та  заходів  реформування   системи  охорони здоров'я  на  державному  та  регіональних рівнях.

    2.3. Наукове  дослідження  стану  здоров'я  населення з метою визначення  потреб в  окремих  видах,  формах  і  обсягах  надання медичної допомоги.

    2.4. Обґрунтування   якісно   нових  та  оптимізація  наявних організаційних форм, видів та методів діяльності органів, закладів та установ   охорони  здоров'я  в  умовах  соціально-орієнтованого ринкового суспільства.

    2.5. Дослідження  еволюційного  розвитку   системи   медичної допомоги та охорони здоров'я і обґрунтування соціально-економічних та медико-соціальних аспектів оптимізації їх діяльності.

  2.6. Обґрунтування моделей побудови та розвитку  різних  форм соціального медичного  страхування та надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

    2.7. Обґрунтування   організаційних   структур,   нормативів, критеріїв оцінки   та  стандартів  якості  різних  видів  медичної допомоги населенню.

2.8. Дослідження проблем  багатоукладності, альтернативності, конкурентоспроможності надавачів  медичної  допомоги та медичних послуг, удосконалення методології ціноутворення в системі медичної допомоги.

ІІІ.Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: медичні науки.

 

Відповідальний за інформацію: Орос Михайло Михайлович
Дата оновлення: 28.04.2018