Д 61.051.01 (Фізичний факультет)

У ДВНЗ «Ужгородський національний університет» згідно наказу МОНУ № 654 від31 травня 2013 року створена спеціалізована вчена рада Д 61.051.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фізико-математичних наук за спеціальностями 01.04.04 «Фізична електроніка» та 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків» строком на три роки.

Голова ради:

Блецкан Дмитро Іванович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.10.

Заступник голови:

Шафраньош Іван Іванович, д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.04.

Вчений секретар:

Міца Володимир Михайлович, д.ф.-м.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», спеціальність 01.04.10.

 

Паспорт спеціальності 01.04.10 "Фізика напівпровідників і діелектриків"

 I. Формула спеціальності:

 Галузь науки, яка теоретично й експериментально досліджує фізичні процеси в напівпровідниках і діелектриках, вивчає структури цих речовин, застосовує наукові дослідження для створення нових технологій, джерел випромінювання, пристроїв для підсилення та перетворення електромагнітних коливань. 

ІІ. Напрями досліджень:

 • Зонна структура.
 • Екситонні стани в напівпровідниках, вплив на них структурних і радіаційних дефектів, домішок.
 • Провідність і явища перенесення в ізотропних та анізотропних напівпровідниках.
 • Нерівноважні електронні процеси (фотопровідність, люмінесценція, фоторушійні сили, гальваномагнітні та фотомагнітні явища, нерівноважні електронні процеси в анізотропних напівпровідниках).
 • Електронно-атомні процеси в напівпровідниках.
 • Гетероструктури та фізичні явища в них.
 • Оптична спектроскопія та радіоспектроскопія, резонансні явища в напівпровідниках.
 • Процеси релаксації та кінетичні явища, електрон-фотонна взаємодія.
 • Явища в плівках і на поверхні напівпровідників і діелектриків, багатошарові структури.
 • Фізика контактних явищ.
 • Ефекти, пов'язані з переходом напівпровідникової системи до низьковимірності; фізичні явища у низьковимірних напівпровідникових і діелектричних структурах, зокрема наноструктурах.
 • Матеріали функціональної електроніки: багатошарові, варізонні й інші гетероструктури, нелінійні напівпровідники та матеріали з керованими властивостями.
 • Параметричні ефекти в напівпровідниках і діелектриках.
 • Методи діагностики фізичних властивостей напівпровідників і діелектриків.
 • Фізичні основи технології, нові види напівпровідникових матеріалів.
 • Фізичні основи розроблення нових напівпровідникових приладів.

Паспорт спеціальності 01.04.04 "Фізична електроніка"

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка теоретично та експериментально досліджує взаємодії вільних носіїв заряду з електромагнітними полями в джерелах випромінювання та підсилювачах, фізичні явища, які відбуваються за участю електронів та іонів у вакуумі, газах, твердих тілах і на поверхні, зокрема явища електронної емісії, фізичні основи створення нових електронних, напівпровідникових і квантових генераторів і підсилювачів електромагнітних хвиль і коливань.

II. Напрями досліджень

 • Лінійна та нелінійна взаємодія електронів, іонів і молекул з електромагнітними полями (експериментальні дослідження мікроскопічна та макроскопічна теорії); лазери оптичного, інфрачервоного та субміліметрового діапазонів.
 • Збудження електромагнітних хвиль і коливань у резонаторахіз потоками електронів.
 • Регулярні коливання в джерелах електромагнітного випромінювання, детекторах і підсилювачах і дослідження їх у стані динамічного хаосу.
 • Електронна й іонна емісії з твердих тіл і рідин; фізичні явища на поверхні, що визначають емісійні властивості твердих тіл і рідин.
 • Елементарні та колективні процеси розсіювання, іонізації, збудження в газах і газових розрядах.
 • Фізика іонних пучків.
 • Зіткнення заряджених і нейтральних частинок із поверхнями твердих тіл.
 • Фізичні основи методів дослідження, що ґрунтуються на використанні електронної та іонної емісії.
 • Електронна й іонна оптика.
 • Застосування результатів наукових досліджень у галузі фізичноїелектроніки.
 • Примітка: використання методів фізичної електроніки для дослідження:
 •  фазових переходів на поверхні твердих тіл належать до спеціальності 01.04.07
 • фізика твердого тіла;
 • колективних процесів у високотемпературній плазмі належать до спеціальності 01.04.08 – фізика плазми.

Відповідальний за інформацію: Міца Володимир Михайлович, д.ф.-м.н.
Оновлення: 25.09.2015