Новини

11.10.2019
2802

До уваги вступників - Умови прийому до закладів вищої освіти України

До уваги вступників - Умови прийому до закладів вищої освіти України

Наказ МОН України "Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році" від 11.10.2019 №1285 розміщено на офіційному сайті МОН України.

Звертаємо увагу: наказ повинен пройти державну реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Особливості вступу на основі повної загальної середньої освіти у 2020 році

Строки прийому заяв і документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

Прийом заяв та документів на денну форму здобуття освіти розпочинається 13 липня, закінчується:

 о 18:00 16 липня (вступ на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів);

 о 18.00 22 липня (вступ на основі сертифікатів ЗНО, вступних іспитів або творчих конкурсів, складених у період з 1 по 12 липня).

Вступні іспити та творчі конкурси проводяться з 01 по 12 липня (для вступників на місця державного замовлення) та з 13 по 22 липня (вступ тільки за кошти фізичних та/або юридичних осіб). Співбесіди проводяться з 16 по 18 липня включно.

Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування, з повідомленням про отримання чи неотримання вступниками права здобувати вищу освіту за державним замовленням: не пізніше 12:00 27 липня.

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця на місця державного замовлення: до 18:00 31 липня.

Зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12:00 1 серпня. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (відповідно до Умовами прийому):  не пізніше 8 серпня.

Додаткове зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб (за наявності вакантних місць): не пізніше 30 вересня.

Подача документів – форма та пріоритетність

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви тільки в електронній формі, крім визначених Умовами прийому випадків. Вступники можуть подати до П’ЯТИ заяв на місця державного замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях.

У кожній заяві зазначається її пріоритетність, при цьому показник пріоритетності 1 (ОДИН) означає найвищу пріоритетність. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою він потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти. Конкурсні пропозиції поділяються на:

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається при адресному розміщенні державного замовлення в межах між 1 та максимальним обсягом державного замовлення;

– закрита (фіксована) конкурсна пропозиція (закритий або фіксований конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним  замовленням (загальний обсяг державного замовлення);

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним замовленням.

Конкурсний відбір - предмети ЗНО

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для відкритих та закритих (бюджетних) пропозицій визначено в Додатку 4 до Умов прийому:

 перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – українська мова та література;

 другий предмет для більшості спеціальностей визначено однозначно;

 третій предмет встановлено для більшості спеціальностей на вибір вступником із двох можливих, для окремих спеціальностей - творчий конкурс.

Для участі в конкурсному відборі на місця державного замовлення або для можливості переведення на навчання за державним замовленням конкурсний бал вступника повинен бути не менше 125.000.

Для небюджетних конкурсних пропозицій перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів визначається закладом вищої освіти, причому першим конкурсним предметом є українська мова і література, другий конкурсний предмет для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного або фармацевтичного спрямувань) обирається з математики, історії України, іноземної мови або біології за вибором закладу вищої освіти, а третій конкурсний предмет обирається з переліку загальноосвітніх предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (заклад вищої освіти може передбачити право вступника на вибір з двох предметів), або проводиться творчий конкурс (якщо він передбачений для цієї спеціальності). 

Для небюджетних конкурсних пропозицій на спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» другий і третій предмет обирається закладом вищої освіти із переліку: біологія, математика, фізика, хімія. 

Конкурсний бал вступника

КБ = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2  оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3  оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А  середній бал додатку до свідоцтва про ПЗСО; ОУ - бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

К1, К2, К3, К4, К5  будуть визначені в Правилах прийому;

К5*ОУ = 10  призерам 4-го етапу олімпіад та 3-го етапу МАН при вступі на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;

П1, П2, П3, А, ОУ  оцінки за шкалою від 100 до 200 балів.

Обчислений конкурсний бал множиться на коефіцієнти:

КБ := КБ * РК * ГК * СК * ПЧК

де РК = 1,02 для ДВНЗ «УжНУ»;

ГК = 1,02 для поданих заяв з пріоритетностями 1 та 2 на спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка; 1,00 – в інших випадках.

СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобудуть повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у 2020 році (1,05 – для спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій), передбачених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка); 1,00 – в інших випадках.

ПЧК = 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, відповідно до абзацу шостого частини третьої статті 44 Закону України «Про вищу освіту», передбачене Порядком реалізації права на першочергове зарахування до закладів вищої медичної і педагогічної освіти за державним (регіональним) замовленням осіб, які уклали угоду про відпрацювання не менше трьох років у сільській місцевості або селищі міського типу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 417, 1,00 - в інших випадках.

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Особливості окремих спеціальностей

На спеціальності 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація» прийом на навчання на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за ступенем магістра.

На спеціальності 221 «Стоматологія» та 222 «Медицина» мінімальні значення кількості балів з другого та третього предмета не можуть бути менше 150 балів.

Щоб подати заяву для вступу на спеціальності «Право», «Публічне управління та адміністрування», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право» вступник повинен мати конкурсний бал не менше 140, для вступу на спеціальність «Фармація, промислова фармація» (за ступенем магістр) - не менше 130.

На спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка учасники профорієнтаційних олімпіад можуть отримати до 20 балів до сертифіката з відповідного предмета.

Приймальна комісія

 

Категорії: