Іноземцю

 

До ДВНЗ «УжНУ» приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. 

Згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України ДВНЗ "УжНУ" проводить підготовку іноземних громадян за базовими акредитованими напрямами (спеціальностями).  

 

ХІV. Особливості прийому на навчання до ДВНЗ «УжНУ» іноземців та осіб без громадянства у 2019

 

14.1. Прийом на навчання до ДВНЗ «УжНУ» іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом МОН України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

14.2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до ДВНЗ «УжНУ» на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

14.3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДВНЗ «УжНУ» за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється ДВНЗ «УжНУ»: 1) не пізніше 01 листопада для здобуття ступенів бакалавра, магістра; 2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. Терміни внесення конкурсних пропозицій до Єдиної бази, визначені в пункті 1.4 цих Правил прийому, для прийому таких іноземців не застосовуються. ДВНЗ «УжНУ» обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування. Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

14.4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до ДВНЗ «УжНУ» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

14.5. Вимоги ДВНЗ «УжНУ» щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, 44 проведення вступних випробувань та зарахування зазначені у Додатку В до цих Правил прийому. Перелік спеціальностей та освітніх програм, на які може проводитися прийом іноземців наведено у Додатку В1 до Правил прийому.

14.6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень МОН України.

14.7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між ДВНЗ «УжНУ» та іноземним закладом вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ДВНЗ «УжНУ».

14.8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до ДВНЗ «УжНУ» України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених цими Правилами прийому.

14.9. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту і вступають до ДВНЗ «УжНУ» за правилами, передбаченими цими Правилами прийому для громадян України, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала вступника, визначеного відповідно до пункту 7.7, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця державного замовлення за загальним конкурсом на цю конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, конкурсною пропозицією в межах ДВНЗ «УжНУ», у разі неможливості – іншого закладу вищої освіти за рішенням Приймальної комісії).

 До заяви-анкети іноземці додають: 
  1. оригінал та копію документа про попередню освіту;
  2. оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
  3. копію документа про народження;
  4. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
  5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
  6. дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
  7. 6 фотокарток розміром 4 × 6 см;
  8. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

 

 Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до ДВНЗ «УжНУ» за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому, за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

Зарахування іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста медичного спрямування, ступенем бакалавра проводиться за результатами співбесіди з конкурсних предметів та на підставі укладеного договору. Зарахування іноземців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра проводиться за результатами співбесіди за програмою фахового вступного випробування та на підставі укладеного договору. Обов’язковою умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується окремим висновком у протоколі співбесіди.

 Строки проведення співбесіди та зарахування іноземців і осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання і вступають до ДВНЗ «УжНУ» відповідно до доведених Міністерством освіти і науки України квот або на підставі договорів, укладених ДВНЗ «УжНУ» з фізичними та юридичними особами, визначаються Приймальною комісією з врахуванням вимог Правил прийому.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня, зараховуються до ДВНЗ «УжНУ» не пізніше листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі. 

 

 

Додаток 1 до наказу по ДВНЗ  ДВНЗ «УжНУ» №629/01-06 від 07.06.019р.

Розміри плати за навчання на 2019/2020 навчальний рік

Вартість одного року навчання, USD (для іноземців та осіб без громадянства)

 

 

Ступінь, вид підготовки, спеціальності

денна

форма

заочна

форма

 

мова навчання – українська

 

 

1

Підготовче відділення

1000

 

2

Спеціальності освітнього ступеня «бакалавр»

1100

1000

3

Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ОС «бакалавр»)

2000

1700

4

Спеціальності ступеня «магістр» (на основі повної загальної середньої освіти)

3200

 

5

Клінічна ординатура

3200

 

6

Спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» ОС «доктор філософії»

3500

 

7

Інші спеціальності ОС «доктор філософії»

2500

 

 

мова навчання – англійська

 

 

1

Підготовче відділення

1000

 

2

Спеціальності освітнього ступеня «бакалавр»

1300

1100

3

Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ОС «бакалавр»)

2500

2300

4

Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ПЗСО): медицина

3800

 

5

Спеціальності ступеня «магістр» (на основі ПЗСО): стоматологія, Фармація,

промислова фармація

3500

 

6

Клінічна ординатура

3700

 

7

Спеціальності «Медицина» та «Стоматологія» ОС «доктор філософії»

4000

 

8

Інші спеціальності ОС «доктор філософії»

3500

3200