НДНЦ молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок

У 2009 році на медичному факультеті ДВНЗ «УжНУ» було відкрито лабораторію молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок, на базі якої 30 грудня 2013 року створено Науково-дослідницький і навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок (надалі Центр). Директором центру призначено доктора біологічних наук, професора кафедри мікробіології, імунології і вірусології з курсом інфекційних хвороб Бойко Надію Володимирівну.

Сьогодні в Центрі працюють:

 1. Д. б. н., проф. Бойко Надія Володимирівна;
 2. Д. х. н., проф. Сухарєв Сергій Миколайович;
 3. Д. б. н., проф. Фельбаба-Клушина Любов Михайлівна;
 4. Д. м. н., проф. Товт-Коршинська Мар´яна Іванівна;
 5. К. б. н., с. н. с. Симочко Людмила Юріївна;
 6. К. б. н., с. н. с. Левчук Ольга Богданівна;
 7. К. м. н., н. с. Петров Віктор Олександрович;
 8. Н. с. Маркуш Наталія Василівна;
 9. М. н. с. Ляшина (Очеретна) Катерина Віталіївна;
 10. Н. с., аспірант Баті Вікторія Віталіївна;
 11. М. н. с., аспірант Паллаг (Сарваш) Олександра Володимирівна;
 12. М. н. с., аспірант Мелешко Тамара Вадимівна.

 

 

Науково-дослідницький і навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки України згідно рішення Вченої ради університету від 04.04.2011 року (наказ № 73/01-03) створено як окремий структурний підрозділ університету. Діяльність та внутрішня структура Центру визначається відповідним Положенням. Центр є структурним асоціативним об’єднанням виконавців науково-дослідних робіт на основі спільних наукових та фінансово-економічних інтересів.

Центр створено з метою повного та ефективного використання інтелектуального потенціалу відповідного професорсько-викладацького та наукового складу УжНУ, об’єднання фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, для підвищення кваліфікації і якості професійної підготовки студентів, спеціалістів (науково-педагогічних кадрів), виконання науково-дослідних, навчальних і освітніх робіт у пріоритетних напрямах мікробіології та імунології (біологічного і медичного) спрямування. Центр приймає безпосередню участь у підготовці спеціалістів медичного та інших природничих факультетів університету на основі підписаних угод. В спеціалізованих приміщеннях Центру, загальною площею 200 м2, розташовуються біотехнологічна, мікробіологічна, молекулярно-діагностична та імунологічна лабораторії. Додаткові приміщення Центру: інтерпретаційно-аналітичні, освітні і тренінгові. Центр володіє обладнаними спеціалізованими стерильними боксами для культивування культур клітин і фрагментів тканин. Для проведення експериментів in vivo традиційно використовуються дві лінії мишей Balb/c і scid, що утримуються у віварії Центру.

Центр регулярно використовує в своїй практиці одноразовий пластик, стерильні системи для забору біоматеріалу, моноклональні антитіла, реагенти для культивування широкого спектру мікроорганізмів і їх ідентифікації, у т.ч. загальні, селективні і диференційно-діагностичні та вибіркові поживні середовища (МРС, URI-селект, MacConkey, BHI інші), біохімічні і серологічні тест-системи Lachema, API, Latex, поживні середовища для культивування клітин і фрагментів тканин, антибіотики. Центр підтримує авторську колекцію мікроорганізмів. Лабораторії Центру є акредитованими, повірка обладнання і приладів здійснюється щорічно.

 На даний момент в спеціалізованих лабораторіях наявне усе базове обладнання для проведення мікробіологічних та імунологічних робіт, зокрема: автоклави, дистилятори, термостати, стерилізатори, вортекси, ламінарний бокс біобезпеки ІІ класу, центрифуги у т.ч. MiniSpin (Ependorff) та Hermle Z300 із охолоджувачами та планшетними насадками, надточні ваги (Axis), низькотемпературні морозильні камери -20 0С і -80 0С (ХНТ-У), ELISA (Elx800), магнітні шейкери, холодильники, анаеростати (Invitrogen, CO2 інкубатори, прилади для горизонтального і вертикального електрофорезу (для Western Blot аналізу), світлові і люмінесцентні мікроскопи (Micros МС50), спектрофотометри, ТШХ аналізатор, моно- і багатоканальні дозатори (BioHit і BOECON), автоматичний багатоканальний диспенсер антибіотиків (BioRAD), біоетанольна кріокамера, генератор льоду (5 л), мікрохвильова піч, комп’ютери, принтери тощо.

http://www.errin.eu/sites/default/files/styles/fancybox_full/public/CLS-logo.png?itok=uyZD2kteНауково-дослідницький і навчальний Центр молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок ДВНЗ “Ужгородський національний університет” Міністерства освіти і науки України є співзасновником добровільної неприбуткової асоціації науково-дослідних інститутів та інноваційних підприємств у галузі медицини і наук про життя http://cassovialifesciences.eu/members/Cassovia Life Sciences (Касовія Лайф Саєнс), що розміщені в прилеглому транскордонному регіоні Словаччини, Угорщини і України. Дана асоціація забезпечена найсучаснішим обладнанням, яке планується використовувати в науковій роботі Центру.

Центр фокусується на виконанні наступних прикладних і фундаментальних науково-дослідних роботах:

 1. Мікробіологічний аналіз із повною характеристикою ізолятів.

 2. Відбір, розробка, тестування і впровадження нових специфічних (цільових) протимікробних препаратів і засобів (мікро- і нанотехнології в медицині, сільському господарстві і харчовій промисловості).

 3. Пошук нових методів раннього виявлення (ранніх маркерів) захворювань людини різної інфекційної етіології та соматичних, особливо пов’язаних із метаболічними та імунними порушеннями організму.

 4. Дослідження впливу харчових антигенів і «здорових» дієт (функціональних, традиційних персоніфікованих, елементарних) на людський організм.

З повним переліком опублікованих наукових статей та тез, які були написані за результатами проведених досліджень можна ознайомитись тут.

 

 

Дата оновлення 24.06.2015