Філія ДВНЗ "УжНУ" у місті Львів

На базі Філії ДВНЗ «УжНУ» у м. Львів створені три лабораторії, зокрема: науково-практична лабораторія «Ресурсний центр творчого розвитку дитини», Навчально-дослідна лабораторія інноваційних технологій у лінгвістиці та Навчально-наукова лабораторія створена спільно між Територіально відокремленим структурним підрозділом «Філія ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів» та Центром математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.

 

Науково-практична лабораторія   «Ресурсний центр творчого розвитку дитини»

У Філії працює науково-практична лабораторія «Ресурсний центр творчого розвитку дитини». Вона є структурним підрозділом Територіально відокремленого структурного підрозділу «Філія Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» у м. Львів».

Метою діяльності Лабораторії є робота з дітьми у центрі розвитку, що забезпечить розкриття потенціалу особистості, пробудження гуманного ставлення суспільства до дітей з особливими потребами, а також створення безболісного переходу до повної інклюзії у школах і цілісної системи творчої реабілітації особливих дітей в умовах інклюзивного середовища у супроводі відповідних спеціалістів; взаємодія з організаціями, що здійснюють соціально-правовий захист осіб із особливими потребами; формування адекватного відношення суспільства до осіб із особливими потребами; пропаганда інклюзії та творчої реабілітації, як дієвого і необхідного компоненту у системі соціально-психолого-педагогічного впливу; створення умов для вільного доступу особливих дітей до культурних цінностей суспільства через систему різноманітних видів творчої діяльності; пошук, апробація та впровадження інноваційних методів та технологій інклюзивного навчання; практичне втілення моделі взаємодії фахівців.

Наукові напрями діяльності Лабораторії передбачають:

надання консультативних і корекційно-розвиткових послуг  дітям із норма типовим розвитком і дітям з особливими освітніми потребами;

розроблення необхідного інструментарію для проведення науково-практичних досліджень;

розробка рекомендацій щодо покращення інклюзивного навчання, творчої реабілітації осіб з особливими освітніми потребами;

застосування кращих традицій вітчизняної освіти та застосування передового світового досвіду;

розробка анкет і опитувальників, а також діагностичних матеріалів для визначення потенційних можливостей дітей з особливими освітніми потребами;

сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів у вирішенні актуальних науково практичних проблем;

вміння вести документацію наукових досліджень;

наукова співпраця з навчально-реабілітаційними центрами, закладами дошкільної, середньої та вищої, освіти науковими установами, в тому числі закордонними;

організація та проведення наукових семінарів, круглих столів, а також майстер-класів та тренінгів з актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти.

Навчальні напрями діяльності Лабораторії включають:

підготовкустудентів, аспірантів і докторантів до експериментально-практичної роботи з особами з особливими освітніми потребами;

навчання студентів працювати з актуальними проблемами виховання та навчання дітей з особливими освітніми потребами;

побудова освітнього творчого процесу на основі особистісно зорієнтованих підходів;

розвиток вміння проводити та аналізувати психолого-педагогічні дослідження;

безпосереднє проведення корекційних занять;

проведення студентами та слухачами курсів практичних та лабораторних занять і всіх видів практики;

проведення курсів підвищення кваліфікації та здійснення перекваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівних кадрів у площині інклюзії.

 

Навчально-дослідна лабораторія інноваційних технологій у лінгвістиці

Навчально-дослідна лабораторія інноваційних технологій у лінгвістиці є структурним підрозділом Територіально відокремленого структурного підрозділу «Філія ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів».

Метою діяльності Лабораторії є науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення спеціальності «Прикладна лінгвістика», основними векторами якої на сучасному етапі є автоматизація оброблення, обміну і збереження різноманітної інформації, яка функціонує в суспільстві в текстовій формі.

Наукові напрями діяльності Лабораторії :

- одержання важливих комп’ютерних ресурсів, як програм автоматичного морфологічного, контекстного і синтаксичного аналізу українських текстів, без яких неможлива жодна інтелектуальна інформаційна система;

- проекти серед яких такі як:

побудова українсько-англійського (згодом багатомовного) паралельного перекладацького корпусу на основі художнього та наукового дискурсу. Планування корпусу браунського типу, тобто корпус малого обсягу, який, однак, може стати основою статистичної моделі мови й дасть змогу протестувати програму-аналізатор, яка далі в автоматичному режимі зможе проаналізувати значно більші обсяги текстів;

укладання інформаційної бази шестимовного словника пареміологічних та фразеологічних одиниць, який планується як багатопланова самостійна система з численними внутрішніми зв’язками і багатовекторними можливостями пошуку.

Навчальні напрями діяльності Лабораторії :

- проекти лабораторії інноваційних технологій в лінгвістиці стануть полігоном навчання, виробничих практик, наукових і методичних досліджень широкого спектру.

- лабораторія забезпечуватиме матеріально-технічну базу для викладання дисциплін:

Основи складання лінгвістичних програм; Основи прикладної лінгвістики; Прикладна лінгвістика; Теоретичні та прикладні аспекти аналізу тексту; Глобальні лінгвістичні мережі: створення рекламних Web-сторінок та лінгвістичних сайтів; Системи автоматизованого перекладу; Задачі об'єктно-орієнтованого програмування в лінгвістичних дослідженнях; Комп'ютерні редактори; Організація баз даних та знань в галузі лінгвістики; Комп'ютерна лінгвістика; Корпусна лінгвістика; Комп'ютерна лексикографія; Сучасні  інформаційні технології в професійній діяльності; Комп`ютерні програми для вивчення іноземних мов.

 

Спільна навчально-наукова лабораторія

Навчально-наукова лабораторія створена спільно між Територіально відокремленим структурним підрозділом «Філія ДВНЗ «УжНУ» у місті Львів» та Центром математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Метою діяльності Лабораторії є формування та розвиток наукової школи спільних досліджень Філії та Центру, забезпечення взаємного обміну сучасними знаннями, формування та розвиток спільних науково-методичних напрацювань, необхідних для здійснення професійної діяльності, взаємна підтримка наукових досліджень та контактів у галузі освіти і науки.

Завданнями Лабораторії є:

- розробка теоретичних і практичних основ трансформування науки, освіти, педагогіки та культури в світлі завдань та перспектив розвитку України як суверенної, демократичної, конституційно-правової держави;

- наукове забезпечення розробки концептуальних парадигм, зміст й методики освітньої діяльності в Україні на засадах українознавства, науково-аналітичне сприяння розвитку та удосконаленню основ гуманітарної політики держави;

- розробка та реалізація наукових програм досліджень у співпраці з науковими установами України та спеціалізованим науково-дослідними організаціями;

- проведення спільних науково-дослідних проектів;

- проведення спільних (узгоджених) експедицій та науково-дослідних практик;

- збір, накопичення, опрацювання документалістики з напрямів дослідження Лабораторії;

- підготовка комплексних наукових праць та навчально-методичних посібників;

- організація спільних конференцій, семінарів, виставок і круглих столів;

- розробка наукових та навчально-методичних програм;

- забезпечення навчального процесу Філії з курсів, пов’язаних з напрямами діяльності Лабораторії (основні та спеціальні курси, літні школи, тренінги, майстер-класи);

- набуття студентами Філії знань і навичок проведення наукових досліджень з врахуванням новітніх методологій сучасної науки;

- надання наукової підтримки виконанню курсових, дипломних та магістерських робіт студентів Філії згідно тематики досліджень лабораторії.

Наукові напрями діяльності Лабораторії передбачають:

- надання консультативних послуг викладачам, аспірантам, магістрам, докторантам при використанні матеріалів архіву лабораторії;

- розроблення необхідного інструментарію для проведення досліджень;

- розроблення програмного забезпечення для перенесення архівних матеріалів на електронні носії;

- сприяння підготовці студентів, аспірантів і докторантів у вирішенні актуальних наукових проблем;

- співпрацю з вищими навчальними закладами, установами, в тому числі зарубіжними.

Відповідальний за інформацію: Вархолик Галина Володимирівна
Дата оновлення інформації: 02.05.2019